Beton, jakožto stavební materiál, je znám a lidmi využíván již po tisíciletí. První zmínky o použití betonu sahají zhruba do roku 3600 př.n.l., kdy podle Plinia existovaly sloupy v Egyptě z umělého kamene. Ačkoliv by se mohlo zdát, že u tolik používaného a vyzkoušeného materiálu není co vylepšovat, opak je pravdou. Technologii výroby betonů, jednotlivých druhů betonů a jejich použití je v dnešní době věnována značná pozornost a lze říci, že největší pokrok, obdobně jako u ostatních materiálů, zaznamenal beton v posledních několika desetiletích. Výzkumníci neustále vylepšují receptury, testují nové složky, přísady, příměsi a způsob využití betonových směsí. Toto téma je velmi rozsáhlé a uvedeme zde pouze ty druhy betonů, jež sami vyrábíme.

Z vlastní zkušenosti víme, že široká veřejnost není zvyklá správně pojmenovávat betony. Dobře známé a zažité je značení betonů podle staré normy ČSN 73 2400:1989 (B20, B25 atd.). Tuto nahradila současná platná norma ČSN EN 206-1. Porovnání starého označení betonů a nového naleznete zde. Nová norma klasifikuje jednotlivé druhy betonů především podle následujících specifikací:

a) pevnostní třída betonu
b) stupeň vlivu prostředí
c) maximální obsah chloridů v betonu (článek 5.2.7 ČSN EN 206-1)
d) maximální velikost zrna kameniva v mm
e) konzistence čerstvého betonu (článek 4.2.1 ČSN EN 206-1)
Pro běžné použití jsou nejdůležitější body a),b),e).
Uvádíme zde vzorové označení betonové směsi dle platné normy ČSN EN 206-1:

C 25/30a) – XF2b) – Cl 0,2c) – Dmax 22d) – S3e)

Kde:

a) znamená beton s minimální charakteristickou krychelnou pevností 30Mpa
b) beton je odolný proti střídavému působení mrazu a rozmrazování s rozmrazovacími
přípravky v prostředí mírně nasyceném vodou a rozmrazovacími prostředky
c) maximální obsah chloridů je 0,2% hmotnosti cementu
d) maximální velikost zrna je 22mm
e) konzistence čerstvého betonu – S3

 

Nabídku našich betonů včetně ceníku naleznete zde

 

Složení betonu

Beton je umělý slepenec, složený ze směsi cementu, hrubého a drobného kameniva, vody, přísad a příměsí. Své konečně vlastnosti získá hydratací cementu.
Složení betonu nesmí obsahovat škodlivé látky v takovém množství, které by ohrozilo trvanlivost betonu, nebo bylo příčinou koroze výztuže, a musí být vhodné pro zamýšlené použití betonu.

Cement

Naše firma používá pro výrobu betonů cement firmy Lafarge Cement a.s. – Čížkovice, konkrétně potom: CEM II/A-S 42,5 R VL. Jedná se o Portlandský cement struskový, vyrobený z portlandského slínku (80-94%) se struskou (6-20%), síranem vápenatým a doplňujícími složkami (0-5%). Pro tento typ cementu jsou typické tyto vlastnosti:

– pomalejší vývin hydratačního tepla v porovnání s portlandskými cementy
– rychlý nárůst počátečních pevností
– vysoká dlouhodobá pevnost
– vyšší odolnost vůči agresivním vlivům prostředí
Je proto vhodný především pro tyto možnosti použití:
– výroba betonu dle ČSN EN 206-1
– výroba transportbetonu
– prefabrikace
– výroba malt a přípravků obsahujících cement
Technické parametry cementu naleznete zde

 

Kamenivo

Vhodnost kameniva je obecně prokázána, pokud hutné a těžké kamenivo vyhoví ČSN EN 12620 – Kamenivo do betonu. Tato norma je však jen deklarační a nikoli hodnotící. To znamená, že je deklarována úroveň určité vlastnosti a nikoli její požadovaná maximální nebo minimální hodnota. Ta může být definována v následných předpisech nebo normách, jako je ČSN EN 206-1, OTP, TP, ZTP apod. Konkrétní vlastnosti kameniva deklaruje výrobce kameniva (lom, pískovna) v prohlášení o shodě.
Naším dodavatelem je dlouhodobě firma Basalt. Z jejích lomů pochází velmi kvalitní čedič, jehož vlastnosti zdaleka převyšují požadavky na kamenivo do betonů (pevnost v tlaku se pohybuje v rozmezí 250-400 MPa!). Používá se například i pro železniční a dopravní stavby.
Do našich betonů používáme 2 druhy hrubého kameniva: frakce 8/16 a 16/22. Štěrkopísek frakce 0/4 odebíráme z pískovny Glarea Nučničky.

Voda

Všechna voda, použitá pro přípravu betonu dle ČSN 206-1 vyhovuje, je-li v souladu s požadavky ČSN EN 1008 Záměsová voda do betonu – specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně jako záměsové vody do betonu.
Do našich betonů používáme vodu získanou ze studny a nikoliv z vodovodního řadu, čímž výrazně snižujeme negativní dopad výroby na životní prostředí.

Přísady

Přísady jsou chemické sloučeniny, které se přidávají během míchání do betonu v množství od 0,2 do 5% hmotnosti cementu za účelem modifikace vlastností čerstvého nebo tvrdnoucího betonu. V zásadě se jedná o tyto přísady:
– vodoredukující / plastifikační
– silně vodoredukující / superplastifikační
– stabilizační (zadržující vodu)
– provzdušňovací
– urychlující tuhnutí
– urychlující tvrdnutí
– zpomalující tuhnutí
– těsnící (hydrofobizační, odpuzující vodu)

Pro naše betony používáme výrobky firmy Stachema Kolín, s.r.o.
Certifikace betonových směsí pro nás zajišťuje firma TZÚS Praha, s.p.,