Stavební zákon má upravovat podmínky, za jakých je možné realizovat nové projekty. Nicméně ve své dosavadní podobě mohl i relativně nenáročnou výstavbu zatížit nepřiměřenou administrativou a protáhnout dokončení vleklým správním řízením. Častou zkušeností byl také rozdílný výklad zákona napříč jednotlivými kraji. Nový zákon má tedy hlavně sjednotit, zjednodušit a zrychlit veškeré správní procesy. Současně musí upravit i organizaci stavební správy.

Výtky a výhrady vůči některým bodům

Návrh nového stavebního zákona provází komplikace. Zejména je kritizován fakt, že příprava nového znění neprochází standardním procesem, a v textu jsou uváděny nepřesnosti. Dotčené skupiny odborně rozebírají a připomínku předmětné části. Nicméně v zásadě panuje jednotná snaha dokončit přípravu podkladů v co nejkratším čase a uvést zákon v platnost.

Stavební povolení v jediné žádosti

Dosud byla příprava stavby provázena řadou povolovacích procesů. Každá frakce podléhala jinému úřadu, měla jinak dlouhou schvalovací lhůtu, často vyžadovala opětovné doložení části dokumentaci. Nově bude proces zkrácen a zjednodušen jediným povolením.

Úřady budou tedy logicky integrovány v jednotném systému, budou moct sdílet a nahlížet do odevzdaných podkladů a společně vyhodnotí správnost údajů. Elektronický systém výrazně urychlí podání žádosti, a případnou následovnou komunikaci. V ideálním případě povede z jedné žádosti několik vláken ke konkrétním oddělením. Ty pak budou společně komunikovat a budou mít i přehled o poznámkách nebo výhradách.

U některých projektů bude možné navíc zažádat o zrychlené řízení. Novela se snaží předejít oddalování termínu konečného potvrzení nebo zamítnutí žádosti. Bude pracovat s jednoznačně danou lhůtou. Pokud nebude po tomto datu vydáno stanovisko, v platnost nastupuje fikce souhlasu, a tedy vydání závazného stanoviska bez podmínek. Významné případy spojené s ochranou přírody a krajiny budou samozřejmě z tohoto ustanovení vyjmuty.

Jasně specifikovaná kritéria

Přehlednost a rychlost jednání úřadů také podpoří přesná specifikace. V základu nový zákon rozděluje stavby podle typu do několika skupin. Vymezuje kritéria pro bytový dům. Také se dotýká povinných doložených podkladů a definuje důležité základní povinnosti stavebních firem.

Úřadům místní samosprávy může rozvázat ruce také další plánovaná novela, která je určena územnímu plánování. Politika územního rozvoje byla vydávaná usnesením vlády, nyní bude podrobnější a bude mít spíše podobu krajských zásad územního rozvoje v celostátním kontextu.

Nový zákon zřídí státní projekční kancelář, která navrhne územní rozvojový plán. Bude také aktualizovat politiku územního rozvoje a bude mít kompetenci zavádět a spravovat národní geoportál územního plánování. Opatření mají mít formu obecné povahy.

Úprava nového stavebního zákona bude v mnohém posouvat výstavbu, ať jednodušším řízením, menším poměrem administrativy, ale hlavně přehledností.